Regulamin Odznaki "Poznałem Gminę Kozy"

 1.  Odznaka została ustanowiona przez Towarzystwo Miłośników  i Zabytków Kóz, w celu zachęcenia młodych mieszkańców (uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) do poznawania dziejów, zabytków, kultury oraz walorów krajobrazowych i turystycznych Gminy Kozy.
 2.  Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.
 3.  Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, zwiedzając obiekty i miejsca wymienione w regulaminie.
 4.  Odznaka jest przyznawana na podstawie specjalnej książeczki, w której rejestrowane są potwierdzenia odwiedzin wskazanych w regulaminiei obiektów lub przejście ujętych w nim tras. Druk Książeczki można pobrać  w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.
 5.  Formy rejestracji: (wystarczy jedna): a)umieszczenie w Książeczce pieczątki obiektu;   b) wykonanie fotografii osoby ubiegającej się o odznakę na tle miejsca bądź obiektu; c) złożenie w Książeczce czytelnego podpisu przez rodziców/prawnych opiekunów lub nauczyciela, przewodnika; d) napisanie krótkiego sprawozdania/opisu z odbytej wycieczki.
 6.  Wypełnioną książeczkę Odznaki "Poznałem Gminę Kozy" należy dostarczyć do 1 grudnia danego roku w celu weryfikacji.
 7. Decyzję o przyznaniu odznaki podejmuje Zarząd TMHiZK.
 8.  Zweryfikowana książeczka Odznaki "Poznałem Gminę Kozy" jest zarazem legitymacją do Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia. 
 9. Wykaz obiektów, miejsc i szlaków do Odznaki Krajoznawczej "Poznałem Gminę Kozy":
 • Zabytki architektury świeckiej: dwór Czeczów , lodownia, owczarnia, willa Grabowskiego.
 • Zabytki architektury sakralnej: kościół św. św. Szymona i Judy Tadeusza, kaplica Pod Panienką, kapliczka przy Źródełku Maryjnym przed Hrobaczą Łąką
 • Izba historyczna im. Adolfa Zubera.
 • Cmentarz: kaplica Czeczów, grób ks. F. Żaka, kapitana A. Kunickiego, dr W. Bortha.
 • Wilczy Staw, Staw Legioński.
 • Przejście szlakiem żółtym i papieskim na Hrobaczą Łąkę; niebieskim z Kóz do Porąbki.

 


 

wzór odznaki


 

Czytaj więcej: Regulamin Odznaki "Poznałem Gminę Kozy"

Statut

W najbliższym czasie zostanie opublikowany...

Szablon TMHiZK by Daniel Malarz & a4joomla